Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Трудова злополука

Условията по застраховката „Трудова злополука” са съобразени с Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука”. На задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателна дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Застрахователната сума е не по-малка от седемкратния размер на годишната брутна работна заплата на застрахования.
Покрити по полицата рискове са смърт от злополука, трайна нетрудоспособност от злополука и временна нетрудоспособност от злополука. Срещу допълнително заплащане някои от компаниите предлагат разширяване на застрахователното покритие с рисковете смърт, трайна, временна нетрудоспособност и медицински разходи от битова злополука и общо заболяване. Съгласно чл. 200 от Кодекса на труда, в случай на трудова злополука, изплатеното застрахователно обезщетение по тази застраховка се приспада от имуществената отговорност на работодателя.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители