Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Застраховки на селскостопанска техника

Застраховани по тази застраховка са собственици и наематели на селскостопански машини и оборудване. Застраховат се стационарни селскостопански машини и оборудване, вкл. електронно оборудване, както и селскостопански машини и оборудване на собствен ход.
Покритието се отнася за селскостопанска техника и оборудване, използвани в съответствие с тяхното обичайно предназначение, за всяка внезапно и непредвидено настъпила пълна загуба или частична щета поради каквато и да било причина.  По полицата се покрива пълна загуба или частична вреда върху посочено в описа имущество - стационарни селскостопански машини и оборудване, включително електронно оборудване и селскостопански машини и оборудване на собствен ход в резултат от грешки при работата и обслужването на застрахованото имущество от обслужващия персонал; недостатъчен опит или грешки в проектирането, при изработката или монтажа; дефекти на отливките и материала; лоша изработка на детайлите, късо съединение и др.
Застрахователните суми се определят на база възстановителната стойност на застрахованите строителни машини и оборудване, т.е. тя трябва да отговаря на разходите за замяна на застрахованата машина /оборудване с нова от същия вид, мощност и предназначение/. В разходите за повторно набавяне се включват транспортни, демонтажни и монтажни разходи, както и евентуални такси и мита.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители