Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Електронно оборудване

Застрахова се електронно-изчислително оборудване, телекомуникационно и предавателно оборудване, медицинска апаратура, контролно-измервателни системи, и друго електронно оборудване и информационни носители монтирани, преминали необходимите изпитания и тестове и готови за експлоатация. Допълнително може да се застрахова и мобилно електронно оборудване, което се транспортира или изнася извън посочените в полицата помещения, информационни носители /вкл. запаметената върху тях информация/, и допълнителните разходи, необходими за продължаване на работните процедури.
Застрахователят покрив сзагуби, повреди и/или разноски в резултат на материални щети по застрахованото оборудване, причинени от всички рискове, които не са изключени в застрахователния договор, в т.ч.: пожар, експлозия, мълния /вкл. токов удар при мълния от индукция на електрически ток в преносната мрежа/, природни бедствия; кражба, грабеж, злоумишлени действия на трети лица; небрежност, неправилно или без подходящ опит боравене с оборудването, операционни грешки, грешки в монтирането, дефекти в материала и други.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители