Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация
За имуществените застраховки
A+ R A-

В ДЕТАЙЛИ ЗА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ЗАСТРАХОВКИ

Имуществените застраховки се делят на два вида - т. нар. пакетни застраховки или застраховки срещу „първи риск” и стандартни имуществени зстраховки, т. нар. застраховки на действителна стойност. Пакетната застраховка е най-достъпния вариант. При нея клиентът избира измежду предварително изготвени от застрахователя пакети от рискове за недвижимо и движимо имущество. За недвижимото имущество всеки пакет задължително включва основните рискове пожар и природния бедствия, а в допълнение могат да се избират покрития като земетресение, вандализъм, злоумишлени действия на трети лица и тероризъм за някои от компаниите. За движимото имущество освен споменатите при недвижимото имущество рискове могат да се избират покрития като  кражба чрез взлом, отговорност към трети лица, загуба на доходи от наем, разходи за алтернативно настаняване. В случай, че е избрана съответната клауза застрахователят изплаща обезщетение и в случай на смърт или трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука.

Предимството на пакетните застраховки е в ниската цена и в това, че не се налага да се прави опис на движимото имущество. Купувайки полицата, вие купувате покритие до определена сума, без да представяте списък за това колко струва всяко нещо. Така всяка новопридобита вещ по време на срока на застраховката автоматично се включва в покритието, без да се налага допълнително да известявате компанията.  Недостатъкът е в лимитите на покритите рискове, които в случай на щета могат да се разминават сериозно с действителната стойност на претърпените загуби.  Обикновено този тип застраховки са подходящи за клиенти, които желаят да си гарантират някаква минимална защита.
Стандартните имуществени застраховки покриват същите рискове, както и пакетните, но различното при тях е, че лимитът на отговорност е равен на действителната стойност на застрахованото имущество. Добре е да знаете, че много често врати, прозорци, вана, тоалетна и фаянс се покриват по специална клауза, която трябва да бъде изрично добавена към стандартните рискове, включени в имуществената застраховка.
Предимството на този вид застраховки е в това, че осигуряват пълна защита на имуществото. Недостатъците са в по-високата цена и по-дългото време за сключване на застраховката, тъй като се прави детайлен опис на застрахованото имущество. За всяка новопридобита вещ трябва да се извести компанията в противен случай при застрахователно събитие няма да бъдете обезщетени за нея. Ако сте застраховали имуществото си по цена на придобиване, в случай на щета застрахователят ще отчете процента на амортизация. Тези проценти са особено високи за скъпи домашни електроуреди, електроника, компютри и друга скъпа, но бързоостаряваща техника. Затова е по-добре да ги опишете с реална стойност, за да не плащате излишно висока застраховка.    
Застраховките на действителна стойност са особено подходящи за имоти с повишена опасност от природни бедствия - наводнения, свличания на земна маса и т. н.
Характерно за имуществените застраховки е, че най-често те са обвързани с определен адрес, за който е валидно покритието. Известни ограничения може да има за имущество, което в повечето време е с ползвателя, а не на адреса на застраховката /например компютри лаптоп, мобилни телефони и други подобни/. Компаниите имат и изискването, ако поемат отговорност за пари в брой, ценни книжа и други подобни, те да се съхраняват в каса, а застрахованият обект да е оборудван със СОТ. 
Премията е различна в зависимост от видовете имущества, от застрахователното покритие, което е предмет на договаряне, и от рисковите фактори. При по-тесен обхват на покритието премията е по-ниска, при по-широк - по-висока.
Ако желаете да осигурите допълнителна застрахователна защита за вашият лаптоп, например, или друго портативно или мобилно оборудване извън границите на вашето жилище компаниите предлагат застраховка „Електронно оборудване“. Може да се договори рискът да бъде носен, както по отношение на стационарно разположена техника в съответния обект, така и извън него. Могат да се договарят и т. нар. териториални граници - да се носи покритие в границите на България, Европа или целия свят. Това предполага и различна цена.
Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители