Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация
Зелена карта
A+ R A-

Зелена карта

Сертификатът „Зелена карта“ е международен сертификат за застраховка, издаван от името на Национално бюро на българските автомобилни застрахователи в съответствие с Препоръка № 5, приета на 25 януари 1949 г. от Подкомитета на Комитета по сухопътен транспорт на Икономическата комисия на Организацията на обединените нации за Европа.
Сертификатът „Зелена карта” покрива отговорността на водача на моторното превозно средство в чужда държава в случай, че той виновно причини имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица.
Сертификатът „Зелена карта” е задължителен при пътуване в държавите от системата които са извън ЕИП, а именно - Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, РМакедония,  Израел,Иран, Молдова, Мароко, Русия, Сърбия, Тунис, Турция и Украйна.
Важно е да се знае, че Косово не член на системата „Зелена карта“. Водачите на МПС с българска регистрация, преминаващи през тази територия , следва да се снабдят на влизане - на граничния пункт със застраховка „Гражданска отговорност“, валидна за Косово.
Европейската система „Зелена карта” съществува от 1949 г. Застрахователният сертификат „Зелена карта” се въвежда през 1953 г., първоначално от осемте европейски държави - Австрия, Белгия, Франция, Холандия, Швеция, Швейцария, Великобритания и Западна Германия. На 25 нуари 1949 г. Главната работна група по шосеен транспорт към Комисията по вътрешен транспорт на Икономическата комисия за Европа на ООН, отправя към някои европейски правителства своята Препоръка №5. Тази препоръка, известна като „Женевската препоръка”, полага основата на една голяма международна система - „Зелена карта”.
Въвежда се унифициран застрахователен документ за пътуване в чужбина. Това се налага от съществуващите различия в лимитите на отговорност, застрахователните условия и начина за уреждане на щети в страните в които  „Гражданска отговорност” е задължителна.
Цели на системата е да се създдат условия на пострадалите при ПТП лица да бъдат обезщетени за причинените им имуществени и неимуществени щети от МПС с чужд регистрационен номер. Кактои и да се избегне необходимостта автомобилистите да доказват застрахователно покритие на границата на всяка държава, която посещават.
Тези цели се постигат чрез дейността на Националните бюра, създадени и регулирани от законите на всяка от 45-те страни от системата. Бюрата имат две функции. От една страна като Обработващо бюро в страната на произшествието има задължението в съответствие със законовите рамки на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” да урежда и изплаща щети възникнали при инциденти с чуждестранни автомобили. От друга страна като Гарантиращо бюро гарантира плащанията по валидно издадените застрахователни сертификати „Зелена карта”. Същите се издават от застрахователните компании членове на Бюрото на водачите на МПС. Националните бюра функционират и си взаимодействат на основата на двустранно подписани споразумения и Вътрешни правила на Съвета на бюрата, задължителни за всяко бюро.


Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители