Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Строително-монтажни рискове

Застраховката „Строително-монтажни рискове” е съобразена с изискванията на чл.173, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и има за цел да осигури защита на сгради и съоръжения, докато са в процес на строителство за времето от започването на строителните работи до завършването и предаването им на собственика. Гарантирани са строително-монтажни работи на обекти в процес на строеж или на ремонт.
Застраховат се строителни обекти от всякакъв вид като жилищни, търговски и промишлени сгради, жп и шосейни пътища и съоръжения, летища, мостове, тунели, канали, пристанища и др. Полицата може да включва и временните постройки и съоръжения на строителната площадка, както и всички строително-монтажни работи, които не са включени в стойността на предмета на договора за строителство.
Покриват се всички рискове от загуба или вреда на строително-монтажни работи, строителни машини, строителни съоръжения и оборудване, разходи за разчистване на останките след застрахователно събитие на строителния предприемач - възложителя, изпълнителя и подизпълнителите през периода на строителството на обекта и по време на гаранционния срок.
Застрахователната сума на строително-монтажните работи е равна на пълната възстановителна стойност на строителните работи към завършването на обекта, включваща стойностите на строителните материали, разходите за труд, машиночасове, амортизации, транспортни и митнически такси и сборове, задължения, включително и печалбата, както и материали и оборудване, доставени от възложителя.
В допълнение могат да се застраховат и разходи за хонорари на външни консултанти /архитекти, инженери и други специалисти/, необходими при отстраняване последиците от застрахователно събитие. Лимитът на отговорност е по договаряне.
Застрахователят обезщетява застрахования за сумите, които той е длъжен да заплати съгласно българското законодателство за причинени имуществени вреди и телесни увреждания, настъпили през срока на застраховката на територията на строителната площадка или в непосредствена близост до нея при извършване на застрахованите строително-монтажни работи.
Премията зависи от характерните особености на строителния обект, срока на застраховката, хидрогеоложките, метеороложките и земетръсни показатели на района, лимитите на отговорност към трети лица, разширенията на застрахователното покритие и други.
Някои застрахователни компании предлагат в допълнение и покритие за строителна и транспортна техника.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители