Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Професионална отговорност на участници в проектирането и строителството

Застраховката „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” е задължителна и се сключва съгласно изискванията на Закона за устройство на територията. На застраховане съгласно чл. 171 ал.1 от закона подлежат всички участници в строителството - архитекти, проектанти и строителни инженери, лица упражняващи технически контрол, лица упражняващи независим строителен надзор, строители, консултанти при извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект
За всеки отделен участник в проектирането и строителството в наредба са записани минималните лимити на отговорност определени по категории строежи. Отговорността на застрахователя за всяко едно събитие през срока на полицата не може да надвишава лимита на отговорност за едно събитие, а отговорността за всички валидни претенции, предявени през срока на застраховката, не може да надвишава договорения общ лимит. Застраховката по задължителните нива е годишна.
В чл. 173, ал. 1 от ЗУТ е указано, че полицата може да се сключи и на по-високи лимити на отговорност, т.нар. доброволните нива на застраховане. Обикновено те се отнасят за конкретен обект и срокът на застраховката може да бъде по-дълъг от една година.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители