Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Професионални отговорности

Покритието по застраховките на професионални отговорности включва рисковете, свързани с професионалната отговорност на посоченото в застрахователната полица лице, във връзка с искове, предявени през време на действието на застраховката и/или през време на допълнително уговорен, удължен период за съобщаване на предявени искове за причинени вреди или финансови загуби на трети лица, с които застрахования е в правоотношения по осъществяване на своята професионална дейност.
Важно е да се отбележи, че извън застрахователното покритие са действия, извън обхвата на професионалната дейност на застрахования; административни нарушения, неплащане или закъснения в плащането на данъци, такси и други държавни вземания; загуба или повреда на документи, поверени на застрахования, както и разходите за възстановяването им.
Застраховката се сключва на база попълнено от кандидата за застраховане заявление въпросник.
Отговорността на застрахователя се определя до лимита на застрахователна отговорност за един иск и общо за срока на застраховката.
Застрахователната премия се определя като процент от реализираните приходи през застрахователния период, или като твърда сума в зависимост от професионалната специалност на застрахования, от договорените лимити на отговорност, самоучастието и евентуално от периода на ретроактивно действие, ако е включено в обхвата на застрахователната зашита.
Видовете професии със застрахователно покритие са адвокати, застрахователни брокери, нотариуси, частни съдебни изпълнители /задължителна по чл. 25, ал. 1 от Закона за частните съдебни изпълнители и Наредбата за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители/, синдици, регистрирани одитори, лекари и медицински персонал, стоматолози, доставчици на удостоверителни услуги /задължителна съгласно чл. 29 от Закона за електронния документ и електронния подпис/, управители на търговски дружества, учители / възпитатели, туроператори.
На пазара вече се предлага и застраховка „Професионална отговорност на IT фирми и IT специалисти”.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители