Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Отговорност на работодателя

Застраховката „Отговорност на работодателя” покрива отговорността на работодателя за вредите, причинени на неговите работници и служители при или по повод изпълнение на задълженията им по трудов договор /съгласно чл. 200 от Кодекса на труда/. Застрахователната защита обхваща разликата между причнените имуществени и неимуществени вреди на работниците и служителите на застрахования вследствие на трудова злополука и обезщетението и/или пенсията по обществено осигуряване.
В застрахователното покритие се включват и разходите, които застрахования е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията ме са останали безуспешни, както и експертните и свидетелски разноски по граждански дела срещу застрахования във връзка със застрахователни събития, покрити по застраховката.
Застрахователната премия се определя в зависимост от лимитите на застрахователна отговорност, броя на персонала и разпределението му по категории - администрация, работници и обслужващ персонал на застрахования, рисковия клас на предприятието, наличие и естество на трудови злополуки в предприятието за предходните три календарни години.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители