Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Отговорност на хотелиера и ресторантьора

По застраховката „Отговорност на хотелиера и ресторантьора се застрахова отговорността на собственика, арендатора, или наемателя на хотела/ресторанта, както и служителите на трудов договор от всички категории персонал - администрация, работници, лица с обслужващи функции
Основното покритие обхваща неимуществените вреди, изразяващи се в смърт, телесни увреждания или заболяване вследствие на злополука или в резултат на отравяне след консумация на храни и напитки, предоставени от застрахования на територията на хотела или ресторанта.  Покритието на имуществените вреди е за пълна загуба или частична щета на движими имущества при осъществяване на хотелиерска и ресторантьорска дейност.
Покритието по застраховката може да бъде и разширено като се включат и неимуществени вреди, причинени на клиенти, гости и посетители във връзка с експлоатацията на басейни, фитнес центрове, сауни, спортни площадки и нощни заведения - клубове, дискотеки, вариетета, игрални зали.
В обхвата на застрахователната защита могат да се включат и причинените имуществени вреди в резултат от кражба чрез взлом на лични вещи от стаите на гостите с изключение на пари, чекове, накити и ценности, които съгласно правилата на хотела трябва да се предоставят за съхранение в специална каса, осигурена от застрахования; имуществени вреди, причинени върху МПС на гости на хотела, докато се намират на определените за това паркинги или гаражи на застрахования.
Застрахователят покрива и експертните и свидетелски разноски по граждански дела срещу застрахования във връзка с покрити рискове по застраховката, както и целесъобразно направените разходи на застрахования за ограничаване или намаляване на вредите от настъпило застрахователно събитие.
Премията се определя в зависимост от оборота на обекта, договорените лимити на застрахователна отговорност, обхвата на застрахователната защита и формите и размера на самоучастие на застрахования. За отчитане на конкретните рискови обстоятелства при определянето на застрахователната премия влияят и коефициентите етажност на сградата и състояние на противопожарната обезопасеност на обекта.


Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители