Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация

Гражданска отговорност на автомобилистите

Обект на застраховане по задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е гражданската отговорност на застрахованите физически и юридически лица за причинените от тях на трети лица имуществени и неимуществени вреди, свързани с притежаването и/или използването на моторни превозни средства, за които застрахованите отговарят съгласно българското законодателство или законодателството на държавата, в която е настъпила вредата. Застраховани лица са собственикът на моторното превозно средство, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което ползва моторното превозно средство на законно основание. В териториалния обхват на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите влизат 32 страни - това са държавите членки на Европейското икономическо пространство, както и Швейцария, Андора и Хърватска. Тези държави са подписали секция ІІІ от Вътрешните правила на Съвета на бюрата по силата на които, ако едно МПС, обичайно регистрирано в някоя от горните държави, навлезе на територията на друга такава държава, то собственикът или водачът на МПС се считат автоматично застраховани за тяхната гражданска отговорност. Нанесените от тях вреди на имущество и  хора при ПТП се покриват от застрахователя на водача.
Договор за застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което притежава МПС, което е регистрирано на територията на РБългария и не е било спряно от движение или управлява МПС при влизане на територията на РБългария, когато няма валидна за територията на РБългария застраховка - т.нар. гранична застраховка. В случай, че лицето притежава валиден сертификат „Зелена карта“, то не е задължено да сключва гранична застраховка.
Наличието на застрахователен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се удостоверява със застрахователна полица и знак, който се издава от Гаранционния фонд.
Застрахователят по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите покрива отговорността на застрахования за причинените на трети лица, в т.ч. пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, вреди вследствие на притежаването или използването на МПС, включително неимуществените и имуществените вреди вследствие на телесно увреждане или смърт; вредите, причинени на чуждо имущество; пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането; разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице.
Лимити на отговорност за РБългария - от 01.01.2010г.

Задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се сключва за следните минимални застрахователни суми:

1. за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт:
а) 1 000 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице;
б) 5 000 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица;
2. за вреди на имущество (вещи) - 1 000 000 лв. за всяко събитие.

Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители