Застраховки - ФИНСЕЙЛС Застрахователен Брокер

Вход потребителиРегистрация
Каско на автомобили
A+ R A-

Каско на автомобили

Застрахователната полица „Автокаско“ осигурява защита на вашия автомобил както по време на движение, така и в престой на територията на РБългария. В случай на събитие, застрахователят изплаща обезщетение за преките физически загуби или повреди на застрахованото моторно превозно средство в резултат на увреждане, кражба или пълно унищожение. Пълното „Автокаско“ покрива всички рискове - пожар или експлозия, възникнали по време на експлоатация на МПС; природни бедствия - буря, ураган, удар от мълния, градушка, проливен дъжд, морски вълни, падане върху МПС на снежна маса или ледени късове, падане върху МПС на твърди тела и предмети, наводнение, падащи дървета и клони вследствие на природни бедствия; авария на промишлени или битови водопроводни, канализационни, газопроводни, паропроводни и електрически инсталации, злоумишление действия на трети лица - счупване, пробиване, изкъртване, надраскване, заливане с бои или други химикали; пътнотранспортно произшествие при сблъскване или удар на МПС помежду им или с други подвижни или неподвижни предмети, животни или хора /вкл. в паркирано състояние/; отваряне на капак или варата на МПС по време на движение; кражба на цялото МПС, в т.ч. нанесени повреди при кражба или опит за кражба чрез взлом, кражба чрез взлом на стацинарно монтирано радиооборудване; умишлен палеж или взривяване; грабеж на цялото МПС. Частичното „Автокаско“ покрива рисковете пожар, експлозия, природни бедствия, авария. В покритието на минималното „Автокаско“ са пожар, експлозия и природни бедствия, а при клаузата „Кражба на МПС“ се покрива само риска противозаконно отнемане на МПС.     
Обикновено териториалният обхват на застраховката „Автокаско” включва само щети, нанесени на територията на РБългария. Разбира се, застрахованият може да разшири този обхват по желание, като главното условие, за да направи това, е полицата му да е с покритие „Всички рискове”, или т. нар. „Пълно автокаско”. Ако клиентът си е сключил само клауза „Кражба на МПС” например, допълнително разширение за чужбина не може да се направи. Разбира се за допълнителното покритие следва да заплатите и допълнителна премия. Обикновено тази сума е в процент върху премията, която сте платили за покритие на застраховката „Автокаско” на територията на България и варира в диапазона между 2 и 20%.
Гергана
Иванова

Гергана Иванова

Здравейте,
аз съм Гергана Иванова, управител на застрахователен брокер „ФИНСЕЙЛС”. От 11 години съм в сферата на застрахователната индустрия от двете страни на бариерата - като журналист и професионалист от реалния бизнес.

На тези от вас, които поверят застрахователната си защита на „ФИНСЕЙЛС” ще се радваме да доставим обслужване от най-високо ниво.

Вход потребители